جستجو فارسی / English

فمینیسم و دانش‌های فمینیستی

فمینیسم و دانش‌های فمینیستی
مترجم: عباس یزدانی و بهروز جندقی
صفحه: 384
نوبت چاپ: چاپ دوم
تاریخ چاپ: 1385
قیمت: 245000

چکیده:

این کتاب حاوی یک مقدمه و ترجمه‌ی سیزده مقاله از دایرة‌المعارف فلسفی روتلیج (routledge) درباره‌ی فمینیسم، جنسیت و دانش‌های فمینیستی است که (به‌‌جز سه مقاله‌ی 9، 12 و 13)، هر یک در پایان مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته‌اند.

در مقدمه‌ی مبسوط کتاب، با عنوان «درآمدی بر فمینیسم»، مسائل متنوعی چون فمینیسم، اخلاق فمینیستی، معرفت‌شناسی فمینیستی، فمینیسم و علم، فمینیسم و علوم اجتماعی، فمینیسم و زبان، فلسفه سیاسی فمینیستی، فمینیسم و روان‌کاوی، توسط اندیش‌مندان داخلی تبیین شده است.

 

در مقدمه‌ی مبسوط کتاب، با عنوان «درآمدی بر فمینیسم»، مسائل متنوعی چون فمینیسم، اخلاق فمینیستی، معرفت‌شناسی فمینیستی، فمینیسم و علم، فمینیسم و علوم اجتماعی، فمینیسم و زبان، فلسفه سیاسی فمینیستی، فمینیسم و روان‌کاوی، توسط اندیش‌مندان داخلی تبیین شده است.

 

جهت خرید این کتاب اینجا کلیک نمایید

 

فهرست عناوین:
پیش‌گفتار
مقـدمـه: درآمدی بر فمینیسم
واژه‌شناسى فمینیسم
تاریخ فمینیسم
فمینیسم در عرصه بین‌الملل
برابرى و تفاوت
فمینیسم اسلامى
فمینیسم به مثابه ایدئولوژى
فمینیسم یا فمینیسم‌ها
اخلاق فمینیستى
الهیات فمینیستى
الهیات مسیحى
معرفت‌شناسی فمینیستی
یک. معناى تأثیر و شرایط اجتماعى در معرفت
دو. تأثیر کلى یا جزیى شرایط
سه. تأثیر جنسیت در معرفت
اهمیت دیدگاه در معرفت‌شناسى فمینیستى
فمینیسم و علم
رابطه علم و ارزش
دلایل مخالفان درونی‌گرایی
دلیل اول: اصل عدم تعیّن
دلیل دوم: عدم تناسب تقریرهاى سنتى از روش علمى با هدف موردنظر
دلیل سوم: تأثیر عوامل اجتماعى بر معرفت
فمینیسم و علوم اجتماعى
1. نقد عینیت
2. نقد روش‌شناسى
3. نقد تجربه
علوم اجتماعى فمینیستى
تحلیل حقیقت
مدل کل‌گرا و ساختی‌گرا
1. مدل کل‌گرایى
2. مدل ساختی‌گرایى
فمینیسم و زبان
فلسفه سیاسى فمینیستى
فمینیسم و روان‌کاوى
مراحل رشد شخصیت
ژولیا کریستوا
لوس ایریگارى
فصل اول:
فمینیسم/ سوزان جیمز/ مترجم: عباس یزدانى
1. فمینیسم معاصر و تلاش‌های تاریخى فمینیستى
2. رنسانس و نخستین پیش‌گامان
3. مطالبه حق
4. ستم جنسى و رهایى از آن
5. شیوع تسلط مردانه
6. موج دوّم و سومِ فمینیسم
ملاحظات/ محمد‌رضا زیبایی‌نژاد
پرسش‌های اساسى
وضعیت زنان را چگونه می‌بینیم و چه تحلیلى از آن ارائه می‌دهیم؟
جامعه آرمانى براى زنان چیست؟
آرمان برابرى، ارزش‌مندى خود را از کجا آورده است؟
1. ارزش‌مندی
2. استقلال در شخصیت
3. احساس مسؤولیت نسبت به بهسازى جامعه و مشارکت در اصلاحات اجتماعى، به‌ویژه در قالب امر به معروف و نهى از منکر
4. تفکیک نقش‌ها
5. جایگاه ویژه زن در خانواده
6. آزادی عمل با حفظ ارزش‌های انسانی و اسلامی
7. تخاصم‌زدایی و تفاهم‌محوری
راه‌کارهاى فمینیستى براى دست‌یابى به برابرى چیست؟
از دیدگاه دینى راه‌کار دفاع از شخصیت و حقوق زنان چیست؟
دست‌آاوردها و پی‌آمدهاى جنبش فمینیسم براى زنان چیست؟
فصل دوم:
حقوق فمینیستی/ اى. اف. کینگدام/ مترجم: عباس یزدانى
1. طرح تساوى
2. طرح تغییر
3. مخرب‌ترین نقد
ملاحظات/ محمد‌‌رضا زیبایی‌نژاد
مفهوم و دلیل برابرى
قانون و برابرى
مبناى برابرى و تفاوت
برابرى از نگاه دین
اصلاحات حقوقى فمینیستى
فصل سوم:
اخلاق فمینیستی/ رزمارى تونگ/ مترجم: عباس یزدانى
1. اخلاق زنانه
2. اخلاق مادرى
3. اخلاق هم‌جنس‌گرایى زنانه
4. اخلاق فمینیستى
ملاحظات/ محمود فتحعلى
فصل چهارم:
الهیات فمینیستی/ مارجورى ساشوکى/ مترجم: بهروز جندقى
1. تاریخچه مختصرى از الهیات فمینیستى معاصر
2. موضوعات فمینیستى
1ـ2. جنبه تجسّد و حلول، به جاى جنبه تعالى و تجرد خداوند
2ـ2. ربط (= وجود ربطى) به جاى جوهر (= وجود مستقل)
3ـ2. تغییر به جاى ثبات
4ـ2. آزادی‌بخشى به جاى رستگارى
5ـ2. محیط‌شناسى به جاى معادشناسى
ملاحظات/ هادى صادقى
فصل پنجم:
معرفت‌شناسی فمینیستی/ لوراین کُد/ مترجم: عباس یزدانى
1. معرفت‌شناسى‌های تبعیضى
2. فمینیسم و تجربه‌گرایى
3. دیدگاه‌ها، تفسیرها و تبارشناسی‌ها
4. استلزامات
ملاحظات/ علیرضا قائمی‌نیا
بررسى تقریرهاى گوناگون از تفوق منظر زنانه بر منظر مردانه:
سخن دسته دوم
سخن دسته سوم
تناقض درونى
فصل ششم:
جنسیت و علم/ ساندرا هاردینگ/ مترجم: بهروز جندقى
1. خاستگاه‌ها و گستره
2. علم نامعتبر یا علم استاندارد؟
3. مشکلات چه کسانى؟
4. کُدگذارى جنسیتى
5. فن‌آورى
6. عینیت و روش
ملاحظات/ علیرضا قائمی‌نیا
الف) بررسى تأثیر جنسیت در علم
ب) بررسی ادله نقد درونی‌گرایی
1. اصل عدم تعیّن
2. تقریرهاى سنتى
3. نقش جامعه‌شناسى علم
فصل هفتم:
فمینیسم و علوم اجتماعی/ آلیسون وایلى/ مترجم: عباس یزدانى
1. نقدهاى فمینیستى بر علوم اجتماعى
2. ابتکارات سازنده
3. تبعات فلسفى
ملاحظات/ علیرضا قائمی‌نیا
1. نقد فمینیستى بر دیدگاه‌های سنتى
2. نقش جنسیت
3. سیاق‌مندى فاعل‌شناسایى و تحلیل حقیقت
4. مدل کل‌گرا و ساختی‌گرا
فصل هشتم:
زبان و جنسیت/ سالى مک کانل ـ جینِت/ مترجم: عباس یزدانى
1. وضعیت جدید
2. جنسیت و زبان در رفتار اجتماعى
3. ارتباط دو تصویر متفاوت از گفتمان
4. تغییر زبان، تغییر جنسیت
ملاحظات/ محمدتقى سبحانى
فصل نهم:
فسلفه جنسیت/ آلن سوبل/ مترجم: بهروز جندقى
1. تحلیل مفهومى
2. عمل جنسى
3. ساختارگرایى اجتماعى
4. جنبه متافیزیکى امور جنسى
5. آکوییناس و حقوق طبیعى
6. اخلاق جنسى از دیدگاه کانت
کانتى‌های معاصر
8. رضایت و اِعمال زور
9. سودگرایى
10. سادومازوخیسم و عشق
فصل دهم:
فلسفه سیاسی فمینیستی/ سوزان مندوس/ مترجم: عباس یزدانى
1. حوزه فلسفه فمینیستى سیاسى
2. تاریخ فلسفه سیاسى فمینیستى
3. فمینیسم لیبرال
4. فمینیسم مارکسیستى و سوسیالیستى
5. فمینیسم افراطى
6. فمینیسم و پست‌مدرنیسم
7. فلسفه سیاسى فمینیستى جدید
ملاحظات/ محمدتقى سبحانى
فصل یازدهم:
فمینیسم و روان‌کاوی/ مارگارت ویتفورد/ مترجم: عباس یزدانى
1. گرایش‌ها در فمینیسم روان‌کاوانه
2. موضوعات نظرى در فمینیسم روان‌کاوانه
ملاحظات/ محمدتقى کرمى
ملاحظاتى درباره روان‌کاوى فمینیستى
فصل دوازدهم:
نقد ادبی فمینیستی/ گایاترى چاکراورتى اسپیواک/ مترجم: عباس یزدانى
1. تاریخ
2. نظریه
فصل سیزدهم:
زیبایی‌شناسی فمینیستی/ کارولین کورس مایر/ مترجم: عباس یزدانى
1. نقدهاى تاریخى
2. خلاقیت و هنر
3. احساس و نگاه مردانه
4. سبک
واژه‌نامـه
فهرست اعلام
فهرست منابع

 


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام