جستجو فارسی / English

زهرا شریف

گروه مطالعات نظری
مرتبه علمی: استادیار

ایمیل سازمانی: sharif@wfrc.ac.ir

 

 

 

مدارک تحصیلی
دکتری: اخلاق اسلامی، دانشگاه باقر العلوم، 1393. عنوان پايان نامه: بررسی مقایسه ای بعد معرفتی تجربه عرفانی از دیدگاه ذات¬گرایان و ساخت¬گرایان با ابن عربی، استاد راهنما: حجت الاسلام استاد یزدان پناه استاد مشاور: حجت الاسلام دکتر علی شیروانی و حجت الاسلام  دکتر محسن قمی.
کارشناسی ارشد: فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم 1386. عنوان پايان نامه: گوهر دين و دینداری از منظر عرفان اسلامي، استاد راهتما: حجت الاسلام دکتر محمد مهدی گرجیان، استاد مشاور: حجت الاسلام دکتر علیرضا قائمی¬نیا.
سطح 2: فقه و اصول، جامعه الزهراء، 1382.
 

طرح های پژوهشی
بازپژوهي و تقييم آثار عرفاني و فلسفي بانو مجتهده امين (کتاب سير و سلوک اولياء)، 1386.
نظام تعلیم و تربیت اسلامی بر اساس اسفار اربعه صدرایی، 1398.
توحید ذاتی در عرفان اسلامی، 1399.
واکاوی معنای قلب و رابطه آن با جنسیت در المیزان، پژوهشکده زن و خانواده، (در حال اجرا)
 

مقالات در نشریات علمی-پژوهشی
تبيين قاعده بسيط الحقيقه در فلسفه صدرايي و دو ساحت مختلف از آن، پژوهش های فلسفی- کلامی، دوره 11، شماره 3و4، تابستان 1389.
معقولات ثانيه فلسفی در فلسفه مشائی ـ اشراقی (از خواجه نصیر تا میرداماد)، معرفت فلسفي، دوره 7، شماره 1، پاییز 1388.
معقولات و انواع آن در فلسفه فارابي، ذهن، دوره 10، شماره40، زمستان 1388.
گوهر دين و دينداري در عرفان اسلامي، فلسفه دين، دوره 6، شماره 3، پاییز 1388.
سیدیدالله یزدان پناه، علی شیروانی، محسن قمی، زهرا شریف، تبیین و ارزیابی نظریه یافت اتحادی ذات¬گرایان در باب ماهیت تجربه عرفانی با تمرکز بر دیدگاه استیس و فورمن، آیین حکمت، دوره 6، شماره 19، بهار 1393.
احمد فاضلی و زهرا شریف، معرفت قلبی از دیدگاه شریعت و مکتب ابن عربی، آیین حکمت، دوره 9، شماره 31، بهار 1396.
 

مقالات در نشریات علمی-ترویجی و تخصصی
جهانی شدن و ظرفیت های جهانی دین اسلام از منظر عرفان اسلامی، مطالعات راهبردی جهانی شدن، دوره 2، شماره 3، تابستان 1390.
جايگاه زن در قوس نزول و صعود در مکتب ابن عربی، مطالعات خانواده، شماره2، بهار و تابستان 1394.
 

کتاب های منتشر شده

 

 

مقالات در کتب و دانش نامه ها
ماهیت و مراحل سماع از دیدگاه مولوی، کتاب مجموعه مقالات مولوی، 2018.
کمال انسان در زندگی از نظر ملاصدرا،  کتاب مجموعه مقالات ارائه شده همایش بین المللی روز جهانی فلسفه، 2010.
توحید ذاتی در عرفان اسلامی، اندیشنامه عقلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1399.
 

مقالات و سخنرانی ها در همایش های معتبر علمی ملی و بین المللی
ارائه کننده در  همایش بین المللی روز جهانی فلسفه، تهران 2010، با موضوع: کمال انسان در زندگی از نظر ملاصدرا.
ارائه کننده در پنل انگلیسی همایش بین المللی همگرایی و واگرایی؛ گفت و گویی میان فرهنگی، تهران، 2019، با موضوع:   Foundational Moral Virtues; the Basis of Cultural Convergence
ارائه کننده در پنل انگلیسی همایش بین المللی بازخوانی مردانگی و اخوت در اخلاق فضیلت اسلامی با تأکید بر فتوت، دوحه، 2019، با موضوع:  The Essence of the Moral Agent according to Futuwwa Ethics
ارائه کننده در پنل انگلیسی همایش بین المللی فلسفه دین، بهمن 96. دانشگاه تربیت مدرس. با موضوع:
A Comparison of religious tradition between epistemic egoism and epistemic universalism
ارائه کننده در دوره الهیات تطبیقی، 2019 دانشگاه پادربورن آلمان، با موضوع: نظام تعلیم و تربیت حوزه علمیه خواهران در ایران.
 

راهنما یا مشاور  پایان‌نامه و رساله    
استاد راهنمای پایان نامه ارشد با موضوع «مبانی رستگاری و نجات از دیدگاه ملاصدرا و جان هیک» در موسسه آموزش عالی بنت الهدی (ره)، 1391.
استاد راهنمای رساله سطح 3 با موضوع «بررسی تطبیقی آیات جنسیتی در نگاه آمنه ودود و بانو مجتهده امین» در تربیت مدرس خواهران، 1392.
استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع «تجربه عرفانی از دیدگاه ذات گرایان و ساخت گرایان و نقد آن» در موسسه آموزش عالی بنت الهدی (ره)، 1390.
استاد راهنمای پایان نامه ارشد با موضوع «وظایف اخلاقی فردی و اجتماعی  منتظران» در دانشگاه مجازی المصطفی، 1395.
استاد راهنمای پایان نامه ارشد با موضوع «مبانی تعلیم و تربیت از دیدگاه ملاصدرا و افلاطون» در دانشگاه قم، 1393.
استاد راهنمای پایان نامه ارشد با موضوع «علل انحطاط اخلاقی مدینه جاهله از دیدگاه فارابی» در دانشگاه قم، 1394.
استاد راهنمای پایان نامه ارشد با موضوع «ارزیابی مولفه های هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا بر اساس آراء علامه طباطبایی» در دانشگاه قم، 1394.
استاد راهنمای پایان نامه ارشد با موضوع «روانشناسی اخلاق زنانه و تاثیر آن در اخلاق محیط زیست» در دانشگاه قم، 1395.
استاد راهنمای پایان نامه ارشد با موضوع «غایت اخلاقی از دیدگاه اخلاق عرفانی» در دانشگاه قم، 1394.
استاد راهنمای پایان نامه ارشد با موضوع «تاثیر مبانی انسان شناختی صدارا در غایت اخلاقی» در دانشگاه قم، 1396.
استاد راهنمای پایان نامه ارشد با موضوع «بررسی مبانی رویکرد مشاوره فلسفی بر اساس نظریه معرفت شناسی ملاصدرا» در دانشگاه هدی، 1395.
استاد راهنمای پایان نامه ارشد با موضوع «تشبه نفس انسان به خداوند از دیدگاه ملاصدرا» در دانشگاه هدی، 1395.
استاد مشاور پایان نامه ارشد با موضوع «تبیین عصمت بر اساس تشکیک وجود صدرایی» در موسسه آموزش عالی بنت الهدی (ره)، 1393.
استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی «کيفيت حيات برزخی از ديدگاه متکلمين اماميه» در موسسه آموزش عالی بنت الهدی (ره)، 1393.
استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی «آثار اعتقاد به ولايت تکوينی ائمه (ع) در زندگی فردی» در  موسسه آموزش عالی بنت الهدی (ره)، 1392.
استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی با موضوع «نظریه سعادت فارابی و ارزیابی آن بر اساس دیدگاه امام علی (ع)» در موسسه آموزش عالی بنت الهدی (ره)، 1395.
استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی «آثار اعتقاد به ولایت در زندگی فردی» در موسسه آموزش عالی بنت الهدی (ره)، 1393.
استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی با موضوع «سازگاری عدل الهی با شرور از دیدگاه متکلمین» معاصر در موسسه آموزش عالی بنت الهدی (ره)، 1394.
 

تدریس
کلام و فلسفه اسلامي، عرفان اسلامي و تاريخ عرفان و تصوف اسلامي و عرفان های کاذب، منطق و فلسفه اخلاق، کارشناسی، «موسسه آموزش عالی بنت¬الهدي».
فلسفه اسلامی و عرفان نظری، سطح 3، جامعه الزهراء.
منطق و فلسفه و عرفان اسلامي، سطح2، جامعة الزهراء (س).
فلسفه اسلامی و عرفان نظری و منطق قدیم در سطح 2و 3، مدرسه معصوميه (س).
اخلاق تطبیقی و کاربردی، سطح 3، مرکز تربیت مدرس مرکز مدیریت خواهران صدیقه کبری (س).
زبان تخصصی، کارشناسی، گروه فلسفه دانشگاه قم.
فلسفه تعلیم و تربیت، اخلاق فردی و نظام اخلاقی اسلام، مفاهیم اخلاقی در قرآن، ارشد، گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم.
مقدمه قیصری، سطح3، گروه عرفان پژوهشگاه  مدرسه علمیه معصومیه خواهران.
متون تخصصی اخلاق عرفانی، سطح3، مدرسه علمیه معصومیه قم.
عرفان نظری، کارشناسی ارشد، دانشکده هدی.
اخلاق و عرفان در شیعه، ارشد، دانشگاه قم رشته شیعه شناسی.
عرفان در مشاء (اشارات)، ارشد، مجتمع بنت الهدی.
معرفت شناسی، کارشناسی، مجتمع بنت الهدی.
زبان تخصصی، زن در قرآن، ارشد زن و خانواده در اسلام، دانشگاه ادیان و مذاهب.
فلسفه و جنسیت و اخلاق و جنسیت، دکتری دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان.
علوم عقلی (منطق، بدایه، نهایه و...) در موسسه تمدن توحیدی.
عرفان در آیات و روایات، ارشد، دانشگاه اهل بیت.
اخلاق جنسیت، سطح 3مطالعات زنان، پژوهشکده زن و خانواده.
 

کارگاه و فعالیت های آموزشی    
دوره کوتاه مدت بین المللی الهیات تطبیقی (الهیات مسیحی و شیعی)، دانشگاه پادربورن آلمان
دوره کوتاه مدت بین المللی اسلام اعتدالی و اسلام تکفیری، دانشگاه کاشان
کارگاه ارزیابی درونی سازمان سنجش، موسسه آموزش عالی بنت الهدی
کارگاه شیوه تهیه طرح درس ترمی و روزانه، موسسه آموزش عالی بنت الهدی
کارگاه روش مقاله نویسیISI، موسسه آموزش عالی بنت الهدی
کارگاه روش تحقیق پیشرفته،  موسسه آموزش عالی بنت الهدی
کارگاه تهیه متون درسی، موسسه آموزش عالی بنت الهدی
 

نشست علمی و کرسی ترویجی    
نشست علمی بین المللی الهیات تطبیقی با موضوع «انسان کامل از دیدگاه اسلام و مسیحیت» به همراه پرفسور «هو» از دانشگاه هونگ کنگ در دانشکده هدی.
نشست علمی موضوع «سماع از دیدگاه مولوی» در برنامه شب ادیان در برلین در سال 1397.
نشست علمی با موضوع «نظام تعلیم و تعلم حوزه علمیه خواهران» در پادربورن در سال 1397.
نشست علمی «اخلاق پژوهش» در پژوهشگاه حضرت معصومه (س)، 1394.
 

مسئولیت های علمی، اجرایی و پژوهشی
عضو هیأت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامي جامعه المصطفی (در بخش خواهران: مؤسسه آموزش عالی  بنت¬الهدي) از سال 1390 تا 1397.
دبیر پژوهش گروه علمی- تربیتی فلسفه و کلام اسلامی در موسسه آموزش عالی بنت الهدی (ره) در سال 1390.
دبیر انجمن علمی طلاب فلسفه و کلام در موسسه آموزش عالی بنت الهدی (ره) از سال 1395 تا 1396.
مدیرگروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده هدی از سال 1394 تا 1396.
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده هدی از سال 1394 تا 1396.
مدیر پژوهش دانشکده هدی در سال 1394 تا 1395.
عضو شورای سایت دانشکده هدی از سال 1395 تا 1396.
مدیرگروه اخلاق، مشاوره، تربیت و روانشناسی مرکز پژوهشی معصومیه از سال 1394 تا 1395.
عضو شورای فرهنگی دانشکده هدی از سال 1394 تا 1396.
استاد مصاحبه کننده در ورودی های سطح سه و ارشد در حوزه های علمیه خواهران و دانشکده هدی.
کارشناس علمی شورای سیاست گذاری حوزه های علمی خواهران از سال 1392 تا کنون.
مدیر بخش آموزش های بین المللی کوتاه مدت مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه ادیان از سال 1397 تا 1398.
مدیر دوره¬های کوتاه مدت بین المللی «مطالعات زنان در اسلام و ایران»،  «اسلام اعتدالی و اسلام تکفیری»، «شیعه شناسی»، «آشنایی با عرفان و تصوف در اسلام و ایران» از سال 1397 تا 1398.
عضو شورای بین الملل دانشگاه ادیان از سال 1397 تا 1398.
دبیر علمی پیش همایش بین المللی دین و بهداشت روانی دانشگاه قم با عنوان «هوش اخلاقی از دیدگاه اسلام و روانشناسی»، 1394.
دبیر علمی نشست بین المللی الهیات تطبیقی با عنوان توحید و تثلیث در اسلام و مسیحیت با سخنرانی پرفسور فون اشتوش از دانشگاه پادربورن آلمان، 1394.

 


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام