جستجو فارسی / English

فریبا علاسوند

گروه مطالعات نظری
مرتبه علمی: استادیار

ایمیل سازمانی: alasvand@wfrc.ac.ir

 

مدارک تحصیلی
سطح4: فقه و اصول، جامعه الزهرا، 1392. عنوان پایان نامه: محدوده دخالت حکومت در قوانین خانواده با توجه به الزامات شرعی و اختیار زوجین، استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی، استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر شبیری.
سطح3: فقه و اصول، جامعه الزهرا، 1371. عنوان پایان نامه: حقوق و تکالیف زنان: مبانی و نظام توجیهی، استاد راهنما: حجت الاسلام و والمسلمین دکتر پارسانیا، استاد مشاور: سرکار خانم معصومه گلگیری.
سطح2: فقه و اصول، حوزه علمیه الزهرا مسجدسلیمان، 1368.
 

طرح های پژوهشی
بلوغ دختران، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان.
طلاق خلع، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان.
پیش نویس سند حقوقی میثاق حقوق و مسئوليت‌های زنان در کشور‌های اسلامی عضو OIC، مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري.
میزان¬سنجی تاثیر نظام تعلیم و تربیت حوزه¬های خواهران بر سبک زندگی بانوان طلبه به سفارش شورای سیاستگذاری حوزه های خواهران.
واکاوی مفهوم¬شناسانه برای اصلاح سیاستگذاری، قانون¬گذاری و برنامه¬ریزی در موضوع عدالت جنسیتی و در راستای حل مساله، به سفارش موسسه ماهر، اندیشکده سازمان بسیج.
مبانی و مفاد اندیشه طاهر حداد درباره زن و خانواده، مجموعه مقالات، پژوهشکده زن و خانواده (در حال انتشار).
عدالت جنسیتی، پژوهشکده زن و خانواده (در حال اجرا).

میزان¬سنجی تاثیر نظام تعلیم و تربیت حوزه¬های خواهران بر سبک زندگی بانوان طلبه به سفارش شورای سیاستگذاری حوزه های خواهران (1398- 99).

واکاوی مفهوم¬شناسانه برای اصلاح سیاستگذاری، قانون¬گذاری و برنامه¬ریزی در موضوع عدالت جنسیتی ، دانشگاه عالی دفاع، 1399

 

مقالات در نشریات علمی-پژوهشی
جستاری در آسیب شناسی حضور زن مسلمان در رسانه، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، دوره 11، شماره 38، تابستان 1383.
هنجارشناسی سبک زندگی دینی: تبیین سه اصل محوری، زن در فرهنگ و هنر، دوره 5، شماره 1، بهار 1392.
مداخله حکومت اسلامی درباره حقوق خانواده (ظرفیت ها و ضرورت¬گاه ها)، مطالعات راهبردی زنان، دوره 16، شماره 62، زمستان 1392.
محدوده قاعده لاضرر در قانونگذاری «تبیین دیدگاه امام خمینی و شهید صدر»، حکومت اسلامی، دوره20، شماره 2، تابستان 1394.
ماهیت و کارکرد قانون در مقایسه با فتوی، دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393.
معیار نابرابری در تعریف عدالت: امری فلسفی یا کلامی؛ بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره تفاوت حقوقی زن و مرد، دو فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، دوره4، شماره2، پاییز و زمستان 1395.
طاهره رحیم‌پور ازغدی، فریبا علاسوند، نقش خاتون¬ها در حکومت سلجوقیان، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دوره8، شماره28، پاییز 1396.
فریبا علاسوند، معصومه نیکو خصال، توسعه مستندات شرعی اجرت المثل کار خانگی، دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده، دوره 4، شماره7، پاییز و زمستان1396.
انباشت مفهومی ادبیات خانواده در خوانش مفسران: عوامل تحول و تفاوت واژگانی، دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده، دوره3، شماره4، بهار و تابستان 1397.
   کرسی ترویجی عدالت جنسیتی به مثابه مفهومی تفسیرپذیر و نامتعین. فصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، دوره 1، شماره1،  بهار و تابستان 1397.
علیرضا آل‌بویه، فریبا علاسوند، زینب کبیری، بررسی انتقادی دیدگاه اکو فمینیسم رادیکال درباره جواز سقط جنین از منظر اخلاقی، پژوهشنامه اخلاق، دوره11، شماره42، زمستان 1397.
امکان‌سنجی ‌عدالت ‌جنسیتی‌ در ‌نظریه‌ها‌ی عدالت:‌ فیلسوفان‌ غربی ‌در‌ قرن‌ بیستم. فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، دوره7، شماره1، بهار و تابستان 1398.

انباشت و تحول مفهومی واژگان قرآنی دربارة خانواده در تفاسیر(بررسی موردی: قوامیت و واژگان حوزة نشوز)، فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، اسفند 1399

واکاوی مفهومی معیارهای برابری و نابرابری در نظریه¬های عدالت و عدالت جنسیتی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 1400.

 

مقالات در نشریات علمی-ترویجی و تخصصی
حیات بخشى احکام در نظام کیفرى اسلام(سنگسار)، فصلنامه کتاب زنان (مطالعات راهبردی زنان)، شماره 2، بهار 1377.
حیطه حضور حاکمان در عرصه خصوصی خانواده، فصلنامه کتاب زنان (مطالعات راهبردی زنان)، شماره15، بهار 1381.
فمینیسم خاستگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، فصلنامه    کتاب نقد، سال هشتم، شماره 29، زمستان 1382.
زن، جمعه و جماعت، فصلنامه حکومت اسلامی، سال نهم, شماره 32، تابستان 1383.
معیار ترجیح فتوی به عنوان میزان شرعی در قانون گذاری با تطبیق بر قوانین خانواده، دوفصلنامه علمی-تخصصی مطالعات اسلامی زن و خانواده، سال دوم، شماره 2، بهار و تابستان 1394.
رسانه و بحران نقش¬های جنسیتی در خانواده، بازتاب اندیشه (فصلنامه تخصصی مطالعات راهبردی رسانه) شماره اول، پیاپی 116، زمستان 1389.
 

کتاب های منتشر شده
زنان و حقوق برابر، نقد و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سند پکن، روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، 1382.
نقد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1383.
فریبا علاسوند، محمد بیطرفان، زنان در موازنه حق و تکلیف، کتاب نیستان، 1386.
زنان در سیره پیامبر اعظم، آخرین پیام، 1385.
مهارت‌های زندگی با رویکرد دینی، سروش هدایت، 1388.
زن در اسلام (1)، قم، نشر هاجر، 1390.
زن در اسلام (2)، قم، نشر هاجر، 1390.
خط سفید ممتد، اصفهان، نشر قبسات، 1396.
خانه¬های اعیانی، اصفهان، نشر قبسات، 1397.
قانون و فتوی: نسبت¬سنجی و فرآیندشناسی، 1398.
 

مقالات در کتب و دانش نامه ها

نگاه نظام¬مند به الگوی شخصیت زن مسلمان، کتاب مجموعه مقالات همایش مسایل زنان: اولویتها و کارکردها، پژوهشکده زن و خانواده، 1379.
نسبت میان زن و مرد، دانشنامه فرهنگ فاطمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385.
جایگاه انسانی و ارزشی زنان، دانشنامه فرهنگ فاطمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385.
سیره خانه‌داری حضرت زهرا سلام الله علیها، دانشنامه فرهنگ فاطمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385.
نقش های جنسیتی، کتاب هویت و نقشهای جنسیتی (مجموعه مقالات)، پژوهشکده زن و خانواده، 1388.
تعامل خانواده و دولت، کتاب اندیشه های راهبردی با موضوع زن و خانواده (مجموعه مقالات)، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی، 1391.

مبانی و مفاد اندیشه طاهر حداد درباره زن و خانواده، مجموعه مقالات، پژوهشکده زن و خانواده (در دست انتشار)

واکاوی مفهومی و نظری عدالت جنسیتی، مجموعه مقالات، پژوهشکده زن و خانواده (در دست انتشار)

 

مقالات و سخنرانی ها در همایش های معتبر علمی ملی و بین المللی
تعامل پویا میان خانواده و دولت، همایش خانواده و دولت: دانشگاه علامه طباطبایی، 1395.
معیار نابرابری در تعریف عدالت: کوششی فلسفی یا کلامی (بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره تفاوت حقوقی مرد و زن)، همایش جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی، پژوهشکده زن و خانواده ، 1395.
دین و جنسیت، اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده، دانشگاه چمران اهواز 1395.
عدالت جنسیتی در دو خوانش رقیب، همایش مسایل اجتماعی زنان: دانشگاه علامه طباطبایی 1397.
زنان عصر حضور امامان شیعه: محوربندی کنش¬های علمی، کنگره نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی: قم 1397.
موانع مادری در عصر حاضر،‌ همایش مادری به مناسبت روز مادر در آمریکا، مرکز اسلامی نیویورک آمریکا، 1388.
خشونت علیه زنان و دختران و مشارکت اجتماعی زنان، اولین نشست مقامات بلند‌پایه زنان کشور‌های اسلامی درباره زندگی عمومی زنان، سازمان همکاری سران کشور‌های اسلامی، ترکیه، 1386.
نظام ریاستی خانواده در فقه اسلامی، بررسی موارد مخالفت کنوانسیون رفع تبعیض با متون  اسلامی، دپارتمان مطالعات اسلامی دانشگاه جونز هابکینز آمریکا با همکاری دانشگاه مفید، تونس، 1387.
سخنرانی، همایش علمی زن، جامعه و سیاست بین الملل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دانشگاه حسن الدین و همکاری و مؤسسه دفاع از حقوق بشر شهر ماکاسار اندونزی، 1394.
سخنرانی و ارائه مقاله در سه نشست: دانشگاه گریگوريانا، جمعیت زنان تئولوگ واتیکان، انستیتوی مطالعات خانواده و ازدواج، سفارت جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزیر فرهنگ واتیکان، 1390.
ارائه مقاله و سخنراني، تداخل مادري و اشتغال، مرکز اسلامي هامبورگ آلمان، 1391.
ارائه مقاله و پاسخ به مداخلات در کنفرانس سه روزه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض، لبنان، 1393.
ارائه مقاله در کنفرانس دو بانوی مقدس: اطریش، 1384.
سخنرانی و ارائه در دانشگاه کنکوردیا دپارتمان مطالعات اسلامی، دانشگاه مک مستر دپارتمان مطالعات اسلامی و جلسه گفتگوی علمی در انستیتوی مطالعات اسلامی مک¬گیل، کانادا، 1395.

ارائه مقاله در نشست مجازی فمینیسم چالشها و راهکارها ، به دعوت رایزن فرهنگی ایران در فرانسه (1400)

چکیده مقاله تحت عنوان “Gender equity as an interpretable and unconventional concept.” به دبیرخانه دایمی سمپوزیم زنان و رهبری در دانشگاه آکسفورد (oxford-womens-leadership-symposium.com)  May 2019

ارائه مقاله تحت عنوان «جامعیه الدورات فی حیاه الزهراء بمثابه الانسان و بمثابه المرأه» در «مهرجان کوثر العصمه الثقافی الدولی الاول» ـJanuary 2020

 

راهنما یا مشاور  پایان‌نامه و رساله    
استاد مشاور رساله سطح 3 با موضوع نقش صفات در تشخیص حیض، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، 1383
استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع فمینیسم و نقد آن، دانشگاه باقرالعلوم، 1384
استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 با موضوع الگوی اشتغال زنان، مدیریت حوزه های علمیه خواهران 1388
استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 با موضوع تفاوتهای زن و مرد، مدیریت حوزه های علمیه خواهران، 1388
استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 نهیلیسم نیچه ای و نقد آن، مرکز مدیدریت حوزه های علمیه خواهران، 1391.
استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 با موضوع مادری در اندیشه دینی، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، 1391.
استاد راهنمای پایان نامه سطح 3 با موضوع نقش عرف در استنباط احکام فقهی زنان، سطح 3، جامعه الزهرا، 1392.
استاد مشاور دکتری با موضوع بررسی انتقادی دیدگاه اکوفمینیسم رادیکال درباره جواز سقط جنین، دانشگاه باقرالعلوم، 1396.
 

تدریس
ادبیات عرب، حوزه علمیه الزهرا مسجدسلیمان.
منطق، جامعه الزهرا.
کلام، حوزه علمیه مسجدسلیمان و جامعه الزهرا.
اصول فقه، کفایه الاصول و حلقات شهید صدر، جامعه الزهرا و حوزه علمیه مسجدسلیمان.
فلسفه (بدایه و نهایه الحکمه)، جامعه الزهرا و دانشکده هدی.
فقه (تحریر‌الوسیله، عروه، شرح لمعه)، جامعه الزهرا و حوزه علمیه الزهرا.
مطالعات زنان، دانشگاه باقر‌العلوم.
تفسیر قرآن و شرح نهج البلاغه، جامعه الزهرا و حوزه های علمیه خواهران.
زن در اندیشه متفکران نواندیش (دکتری)، دانشگاه ادیان.
فلسفه فقه، (دوره تربیت مدرس) پژوهشکده زن و خانواده.
تفسیر تطبیقی: زن و خانواده در رویکردها و متون تفسیری (سطح 4)، جامعه الزهرا.
فقه الدماء، (سطح چهار دوره تربیت مدرس) مرکز مدیریت خواهران.
زن در اسلام (سطح3  دوره تربیت مدرس)، پژوهشکده زن و خانواده.
جنسیت و زن در نگاه اندیشمندان مسلمان (سطح 4)، مرکز آموزش عالی حوزه علمیه اهواز.
احکام زنان در قرآن (دکتری)، دانشگاه ادیان.
فمینیسم (سطح 4)، مرکز تربیت مدرس قم.
فمینیسم (سطح 4)، مرکز آموزش عالی معصومیه قم.
فلسفه فقه (دکتری)، دانشگاه ادیان.
فلسفه فقه (سطح 3)، پژوهشکده زن و خانواده قم.

زن در اسناد بین المللی، سطح 4)، جامعه الزهراء و حوزه علمیه شهر ری

حقوق زن در اسلام و غرب (سطح 3)، مطالعات زنان جامعه الزهراء و پژوهشکده زن و خانواده

فقه اداره خانواده، (سطح 4)، فقه و اصول جامعه الزهرا

زن در اسناد بین المللی (سطح 4) و زن در حقوق اسلام و غرب (سطح 3) جامعه الزهرا   

فمینیسم (سطح 4)، حوزه علمیه اهواز

 

کارگاه و فعالیت های آموزشی    
آموزش کتاب مهارت‌های زندگی، استانداری قزوین.
دوره‌های آموزشی تخصصی زنان، پژوهشکده زن و خانواده.
دوره آموزشی مطالعات زنان و مهارت‌های زندگی، دانشگاه کوفه و موسسات وابسته در کشور عراق.
کارگاه خانواده کارآمد، با همکاری دانشگاه ادیان و مرکز همایش¬های فرناد.
کارگاه آموزشی حقوق زن و خانواده، مشهد: حوزه اسلام شناسی و مرکز مدیریت استان خراسان.

کارگاه آموزشی کتاب زن در اسلام، هیات اندیشه¬ورز مرکز مدیریت استان خراسان با همکاری معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

راهبری طرح نخبگانی شهید احمدی روشن، قم در موضوع انباشت و تحول مفهومی واژگان خانواده در ادبیات قرآنی

 

نشست علمی و کرسی ترویجی    
نشست علمی جامعه، نظام اسلامی و مدیریت مطالبات زنان2، پژوهشکده زن و خانواده، 1387.
نشست علمی زن، خانواده و اقتصاد، پژوهشکده زن و خانواده، 1388.
نشست علمی نقد کتاب زنان در موازنه حق و تکلیف (پیرو انتشار ترجمه ایتالیایی کتاب)، انجمن دانشگاهی اوراسیا، ایتالیا: تریسته و بلونیا، 1389.
نشست علمی طلاق در ایران، پژوهشکده زن و خانواده، 1390.
نشست علمی خانواده و رسانه ملی، پژوهشکده زن و خانواده، 1390.
نشست علمی مناسبات خانواده و دولت، پژوهشکده زن و خانواده، 1392.
نشست علمی کارکرد و کارآمدی دین در حوزه خانواده، پژوهشکده زن و خانواده، 1393.
نشست علمی فمنیسم و اعتزال نو، پژوهشکده زن و خانواده، 1393.
نشست علمی اشکال مداخله حکومت در قوانین خانواده، پژوهشکده زن و خانواده، 1394.
نشست علمی مسائل جنسیت وخانواده: اولویت ها و الگوهای محتمل اقدام، پژوهشکده زن و خانواده، 1396.
نشست علمی مواجهه با اسناد بین‌المللی در عرصه تعلیم و تربیت، پژوهشکده زن و خانواده، 1396.
نشست علمی انباشت و تحول مفهومی درباره واژگان خانواده در تفاسیر قرآن کریم، 1396.
کرسی عدالت جنسیتی به مثابه یک مفهوم تفسیرپذیر و نامتعین، 1398.

  کرسی ترویجی امکان سنجی عدالت جنسیتی در نظریه های بزرگ عدالت، پژوهشکده زن و خانواده،1400.

کرسی ترویجی معیارهای برابری و نابرابری در نظریه های عدالت و عدالت جنسیتی، دانشگاه علوم و معارف اسلامی، 1401.

 

مسئولیت های علمی، اجرایی و پژوهشی
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1376 تا 1391.
عضو شورای پژوهش پژوهشکده زن و خانواده، 1384 تا کنون.
عضو کمیسیون حوزوی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی-کمیته زن و خانواده، 1385 تا 1390.
عضو هیات ممیزه پژوهشکده زن و خانواده، 1386 تا کنون.
عضو شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران، 1390 تا کنون.
عضو هیات تحریریه دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، پژوهشکده زن و خانواده، 1392 تا کنون.
عضو هیات امناء پژوهشکده زن و خانواده، 1395 تا کنون.
دبیر همایش ملی جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی، پژوهشکده زن و خانواده، 1395.
عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات اسلامی زن و خانواده، 1395.
عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواده، دانشگاه ادیان، 1396.
مدیر گروه مطالعات نظری پژوهشکده زن و خانواده، 1398 تا کنون.

عضو شورای عالی بنیاد نخبگان استان قم، 1400 تاکنون.

 

 


اطلاعات تماس

مرکز قم: بلوار غدیر ، کوچه 10 ، پلاک 5
 تلفـن:  58-32603357 (025)
 فکس:  32602879 (025)
دفتر تهران: بلوار کشاورز ، خ نادری ، ک حجت دوست ، پ 56
 تلفـن:  88983944 (021)
 فکس:  88983944 (021)
دسترسی سریع

سامانه آموزش مجازی
کتابخانه
بانک محتوای علمی
کتابخانه دیجیتال
فصلنامه جنسیت و خانواده
فروشگاه اینترنتی
شبکه های اجتماعی

ایتاسروشآپاراتاینستاگرام